§§§ AUIFs Vedtægter §§§ 

    §1.

Foreningens navn er Allerslev Ungdoms & Idrætsforening, eller AUIF.


    §2.

Forenings formål er ved idræt og anden kulturel virke at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser, der imødekommer medlemmernes behov og interesser.

Foreningen søger at opnå dette formål, gennem idræt og andet ungdomsarbejde, samt styrkelse af det sociale sammenhold. Bestyrelsen kan vælge at starte nye aktiviteter i foreningen. 


    §3.

Foreningen optager aktive såvel som passive medlemmer, der betaler et kontingent fastsat af bestyrelsen og som kan tilslutte sig foreningens formål. Bestyrelsen har ret til midlertidigt, at udelukke medlemmer, hvis optræden virker forstyrende på foreningens arbejde. Sagen kan forlægges den første følgende ordinære generalforsamling.


    §4.

Foreningen er gennem DGI Storstrømmen, medlem af DGI. Foreningen er også medlem af GymDanmark, samt DBU Sjælland.


    §5.

Foreningen kan optage lån til den daglige drift og evt. byggeri. Lånet skal være underskrevet af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for lån optaget i foreningen. Låneyder kan kun gøre krav gældende i foreningens aktiver.

I andre tilfælde tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab eller hver for sig.


    §6.

Bestyrelse bestående af 5 medlemmer, og valgperioden er 2 år. Formanden og  2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer, sekretær for et år af gangen. Udvalgene vælger selv deres udvalgsformænd og kasserer men skal godkendes af bestyrelsen. Endvidere vælges af generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen. Alle medlemmer over 18 år, kan modtage valg til bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, hvoraf 1 er på valg hvert år. Bestyrelsen har ansvaret for klubhusets drift og vedligeholdelse. Klubhuset må lånes / lejes ud til private, men ikke til politiske aktiviteter,


    §7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Den indvarsles gennem, sociale medier, senest 14 dage før afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden følger vedtægternes §9. Forslag fra medlemmer skal afgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

 

På generalforsamlingen har alle medlemmer over 14 år en stemme, men ingen er valgbar til bestyrelsen før de er fyldt 18 år. Medens alle andre afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, uanset de mødtes antal, kan vedtægtsændringer og opløsning af foreningen ikke vedtages, med mindre, mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og mindst ¾ af de tilstedeværende stemmer herfor.

 

    §8.

 Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage efter den ordinære generalforsamling, og senest 1 måneder efter, og mindst ¾ af de fremmødte skal stemme for vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når ¼ af medlemmer skriftligt, til bestyrelsen fremsætter begæring herom, indeholdende forslag til dagsorden. Afstemning skal foregå skriftlig, såfremt blot et medlem ønsker dette. Ekstraordinær generalforsamling, den indvarsles gennem, sociale medier, senest 14 dage før afholdelse.

 

     §9.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:   

 

 1. Valg af dirigent.                                                                                                              
 2. Valg af Stemmetællere.                                                                                               
 3. Formandens beretning.                                                                                             
 4. Udvalgsformændenes beretning.                                                                            
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.                                                          
 6. Valg af formand.                                                                                                        
 7. Valg af bestyrelse.                                                                                                      
 8. Valg af bestyrelses suppleanter.                                                                             
 9. Valg af revisor.         
 10. Valg af revisor suppleant. 11.   Indkomne forslag.                                                                                                  
 11. Eventuelt.

 

    §10.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

 

   §11.

Opløsning af foreningen kan når som helst vedtages, når de i § 8.

Anførte betingelser er opfyldt.

Ved foreningens opløsning, skal generalforsamlingen træffe afgørelse

Om foreningens eventuelle formue og fast ejendom.

 

 

 

 

Vedtægtsændringer:

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 16/2-2022

 

 

 

 

Formand:                 Dennis Grundtvig

Næstformand:          Lise Gundersen

Kasserer:                 Helle Rasmussen

Bestyrelsmedlem:    Jens Madsen

Bestyrelsmedlem:    Niels Hoffmeier

Bestyrelsmedlem:    Susanne Tjørneskov

Bestyrelsmedlem:    Karsten Jensen

Suppleant:               Preben Sindahl

Suppleant:               Annette Hyltoft